Vad är en framtidsfullmakt?

En fullmakt är en rättshandling där givaren av en fullmakt (fullmaktsgivaren) ger den som tar emot fullmakten (fullmaktshavare) en kompetens att handla gentemot en motpart, det vill säga mot tredje man (exempelvis, genom denna fullmakt får du köpa en bil i mitt namn). Fullmaktshavaren handlar mot tredje man för fullmaktsgivarens räkning. I detta scenario är det fullmaktsgivaren som blir rättsligt bunden av fullmäktiges handling.

Regleringar rörande framtidsfullmakten finns beskrivet i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.
En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt. Fullmaktsgivaren ger en privatperson möjligheten att företräda fullmaktsgivaren om denne inte har förmåga att ta hand om de saker som fullmakten avser. Fullmaktsgivarens bristande möjlighet kan bero sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Det vill säga, behovet av hjälp måste ha uppstått på grund av några av de nämnda medicinska förhållandena. Det krävs också att fullmaktsgivarens förmåga till större del ska ha bortfallit (1§ framtidsfullmaktslag).

Det är fullmaktsgivarens personliga och ekonomiska angelägenheter som framtidsfullmakten kan omfatta. Fullmäktige ska, mot andra personer, vidta åtgärder så att fullmaktsgivarens rätt i de ekonomiska och personliga frågor som fullmakten omfattar tillgodoses (2§ framtidsfullmaktslag).
Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en giltig framtidsfullmakt ska anses vara upprättad.
(1) För det första så måste fullmakten ha upprättats efter det att fullmaktsgivaren blivit myndig. Förutom ålderskriteriet krävs det också att fullmaktsgivaren måste ha en förmåga att hantera sina angelägenheter vid upprättandet av fullmakten (3§ framtidsfullmaktslag).
(2) För det andra krävs det att framtidsfullmakten är skriftlig. Varken elektroniska eller muntliga framtidsfullmakter är i dagsläget inte möjligt att upprätta.Förutom skriftlighetskravet krävs det även två vittnen som ska skriva under fullmaktshandlingen. Varken fullmaktsgivaren eller fullmäktige är godtagbara vittnen (4§ framtidsfullmaktslag).
(3) För det tredje ska det tydligt framgå att rättshandlingen är en framtidsfullmakt. Både innehållet och utformningen ska visa på att det rör sig om en framtidsfullmakt.
(4) För det fjärde ska det framgå vem som fullmaktshavaren.
(5) För det femte ska framtidsfullmakten ange vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. De ramar som framtidsfullmakten kan hålla sig inom nämns i 2§ framtidsfullmaktslag. Slutligen, skulle uppdraget innebära ytterligare villkor så ska dessa uttryckas i framtidsfullmakten (5§ framtidsfullmaktlag).

En framtidsfullmakt vars kriterier uppfyller det ovan beskrivna kan tas i bruk när fullmaktsgivarens hälsa uppfyller kriterierna som beskrivs i 1§ framtidsfullmaktslag. Det är fullmaktshavaren som bestämmer när fullmaktsgivarens situation uppfyller kriterierna beskrivna i 1§ framtidfullmaktslag. På grund av detta bär fullmaktshavararen ansvar för att fullmakten inte felaktigt används och bör därför hålla sig informerad om fullmaktsgivarens hälsa för att kunna ta ett korrekt beslut. I normalfallet krävs det inte att det gör någon medicinsk bedömning (9§ framtidsfullmaktlag). Fullmaktshavaren kan också ansöka om att tingsrätten ska besluta att framtidsfullmakten har trätt i kraft, om förutsättningarna enligt 9§ framtidsfullmaktlag är uppfyllda (11§ framtidsfullmaktlag).
När framtidsfullmakten är i bruk får fullmaktshavaren fullgöra det uppdrag beskrivet i framtidsfullmakten i enlighet med fullmaktsgivarens intressen. Fullmaktshavaren ska försöka handla på det sätt som fullmaktsgivaren skulle ha handlat om denne hade möjligheten att handla. Finns det möjlighet så uppmanas fullmaktshavaren också att samråda med fullmaktsgivaren rörande de viktiga frågorna (15§ framtidsfullmaktlag).

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Berörande fullmaktsgivarens bundenhet till motparten som uppkommit via en rättshandling som fullmaktshavaren utfört inom framtidsfullmaktens gränser tillämpas lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslag), se 22§ framtidsfullmaktlag. I den beskrivna situationen blir fullmaktsgivaren bunden enligt 2 kap. 10§ 1st avtalslag. Fullmaktshavaren har också ett visst ansvar mot motparten. Den 21§ framtidsfullmaktlag hänvisar till 25§ avtalslag där det beskrivs att fullmaktshavaren ansvarar mot motparten för att det finns en framtidsfullmakt, att den har trätt i kraft och att fullmaktshavaren får ingå en viss rättshandling med stöd av fullmakten.
En framtidsfullmakt kan sluta att gälla. Framtidsfullmakten kan göra detta under olika omständigheter. Som exempelvis när den som innehar framtidsfullmakten bedömer att fullmakten inte är nödvändig längre. Ytterligare exempel är att om fullmaktsgivaren går i konkurs, när en god man eller förvaltare utses alternativt när en överförmyndarmyndighet beslutar att framtidsfullmakten inte ska gälla längre eller enbart gälla till viss del. Om fullmaktsgivaren avlider tillämpas 21§ avtalslagen som uppger att framtidsfullmakten gäller om inte särskilda omständigheter talar emot att den ska gälla (27, 28§§ framtidfullmaktslag).

I fall du har frågor rörande framtidsfullmakt eller avtalsrätt kan du med fördel vända dig till Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 072-203 02 30, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se.