Hur kan avtal avvecklas?

Den generella tillämpliga lagen på avtal är Lag (1916:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), även känd som avtalslagen.
Avtal enligt avtalslagen kan ta olika former, exempelvis skriftligt och muntligt. Ett avtal uppkommer, enligt avtalslagen regelverk, med hjälp av anbud och accept, vilka i sig själva är bindande (1§ AvtL). Med anbud menas ett förslag på ett avtal. Mottagaren av anbudet besvarar anbudsgivarens anbud genom att lämna en accept. En mer detaljerad beskrivning av anbud och accept modellen finns i byråns artikel ”Gäller avtal via mejl”.

Ett avtal kan avvecklas på ett flertal olika sätt. Vanligen avvecklas ett avtal när avtalets förpliktelser är fullgjorda. Med detta menas att när samtliga parter till avtalet har gjort det som de enligt avtalet skulle ha utfört. I denna situationen sker avvecklingen av avtalet automatiskt och parterna i avtalet behöver därför inte göra något för att avveckla det.

Ett avtal kan dock avvecklas på även andra sätt. Ett avtal kan avvecklas på grund av att det bedöms vara ogiltigt enligt avtalslagens regler. Observation ska dock ges till att det finns, i annan lagstiftning, lagar berörande ogiltighetsförklaring av olika typer av avtal. Exempel så finns det i 11 kapitlet i Föräldrabalken (1949:381) regler rörande ogiltighet vid godmanskap och förvaltarskap. Föreligger det kontraktsbrott, exempelvis vid en felaktigt utförd leverans av en vara, föreligger det andra påföljder som beskrivs bland annat av köplagen (1990:931).

Vad som menas med begreppet ogiltighet har i sig inte specificerats i civilrättslig lagstiftning. Begreppet har istället utvecklats i den juridiska litteraturen och från domar från domstolar, där begreppet ogiltighet förståtts som att varje avtalspart inte har skyldigheten att fullgöra de förpliktelser som parterna enligt avtalet ska utföra. Skulle någon av avtalsparterna redan ha utfört sina förpliktelser i enlighet med vad som sägs i avtalet ska den avtalspart, som har fått tagit emot den ena avtalspartens prestation, återlämna prestationen till den som avtalsparten fick den av.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Ogiltighet enligt avtalslagen kan bero på antingen omständigheterna kring förklaringens angivande (28-34§§ AvtL). Alternativt att ogiltigheten beror på förklaringens innehåll (36-38§§ AvtL). Ett urval av de mer allmänt hållna reglerna kommer att beskrivas nedan.

Avtalslagens bestämmelser om ogiltighet av avtal inleds med en bestämmelse om råntvång (28§ AvtL). I denna bestämmelse skrivs det att avtal som har uppkommit på grund av utövandet av våld eller hot som inneburit fara för ena avtalsparten inte ska vara bindande mot den som har blivit utsatt. I 29§ avtalslagen beskrivs en lindrare variant av 28§ avtalslagen. I 29§ nämns det att avtal som ingåtts på grund av lindrigare tvång än det tvång som nämns i 28 § kan bli ogiltiga. Det tvångsmedel som omfattas av 29§ behöver inte vara olagligt även om det kan vara det. Ett exempel på sådant tvång är utpressning mot ena avtalsparten. Uppfylls kraven ställda i paragrafen, blir avtalet inte bindande mot den avtalspart som utsatts för tvånget. Avtalet kan dock bli giltigt, trots att tvånget i sig har ägt rum, om avtalet riktas mot någon annan än den som utsatt en avtalspart för tvånget och denna person inte har vetskap om tvångets existens.

Ett avtal kan också bli ogiltigt på grund av att avtalet har ingåtts på grund av att ena avtalsparten har blivit avsiktligt vilseledd av annan avtalspart (30§ AvtL). Avtalet kan dock bli giltigt, om avtalet riktar sig mot annan än den som vilselett avtalsparten och personen som avtalet riktar sig mot inte är medveten om att en avtalspart har blivit vilseledd. Har en avtalspart utnyttjat en annan avtalsparts oförstånd, beroende ställning eller nödläge med mera kan avtalet bli ogiltigt (31§ AvtL). Dock så krävs det, enligt 31§ avtalslagen också att det ska ha uppkommit ett uppenbart missförhållande mellan avtalsparterna och att den avtalspart som utnyttjat en annan avtalspart har fått någon form av förmån. Vidare så krävs det också att den som utnyttjat en avtalspart har varit medveten om avtalspartens ställning samt att personen också är medveten om att det blir ett uppenbart missförhållande mellan dem. Avtalet kan dock ändå bli giltigt, även om kraven för 31§ avtalslagen är uppfyllda, på samma sätt som det kan bli giltigt enligt 30§ avtalslagen.

32§ i avtalslagen berör möjlig ogiltighet på grund av förklaringsmisstag och förvanskning. Med förklaringsmisstag menas att en viljeförklaring uppfattas på ett sätt som inte överensstämmer med den egentliga uppfattningen av den viljeförklarade parten. Vet mottagaren av viljeförklaringen att den viljeförklarande parten egentligen menar något annat än vad som uppfattas av dennes viljeförklaring, blir den viljeförklarande parten inte bunden av sin förklaring. Med förvanskning menas att viljeförklaringen har förvrängts när ena avtalsparten har överfört sin viljeförklaring till mottagaren.

Skulle omständigheter vid avtalets tillkomst kunna betraktas strida mot tro och heder så kan avtalet bli ogiltigt enligt 33§ avtalslagen. Förutsättning för att ogiltighet av ett avtal ska kunna inträffa är att den drabbades motpart ska ha haft kännedom om de specifika omständigheterna och att motparten visste om de specifika omständigheterna vid tillkomsten av avtalet.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

36§ avtalslagen, även kallad för avtalslagens generalklausul, behandlar oskäliga avtalsvillkor. I en oskälighetsbedömning, ska en jämförelsebedömning göras. I 36§ avtalslagen så finns det angivet några exempel på vilka jämförelser som kan göras. Jämförelsepunkterna är av avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, omständigheter som uppstått efter avtalets tillkomst eller övriga omständigheter. 36§ avtalslagen kan leda till att avtalet blir ogiltigt. Paragrafen kan dock också leda till att ett alternativt några villkor i avtalet jämkas eller lämnas utan avseende. Med jämkning innebär att exempelvis en förpliktelse skriven i avtalet upphör att gälla.

Ogiltighetsreglerna och jämkningsreglerna skrivna i avtalslagen är tvingande, vilket innebär att reglerna inte går att avtala bort.

Sammanfattningsvis, det finns olika sätt att avveckla ett avtal, varav ett antal sätt har berörts i denna artikel. Ett avtal kan avvecklas när alla förpliktelser skriva i avtalet är utförda, vilket är det vanligaste sättet för ett avtal att avvecklas. Ett avtal kan också ogiltighetsförklaras enligt avtalslagens paragrafer. Om ett avtal ska ogiltighetsförklaras enligt avtalslagens regelverk måste detta påtalas, annars betraktas avtalet som giltigt.

I fall du har frågor rörande avtalsrätt kan du med fördel vända dig till Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 0722030230, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se.