Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa ett högt skydd för hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har upprättat denna personuppgiftspolicy dels i syfte att förklara hur och när samt för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dels till att beskriva vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Primus Juridik CS AB med organisationsnummer 559029-5258 och adress Trålvägen 8A, 862 91 Kvissleby är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig. Det innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och rättsenligt sätt.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi tillhandahåller juridiska tjänster till såväl privatpersoner som företag och andra organisationer. För att kunna utföra våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att besvara dina frågor och för att kunna lämna information till dig om våra tjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vår kommunikation sker till stor till genom telefon och e-post, vilket nästan alltid innebär att personuppgifter samlas in. Trots detta strävar vi efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Vår utgångspunkt är att endast samla in de personuppgifter som krävs för att kunna utföra våra tjänster till dig, ta tillvara dina rättigheter och intressen samt utföra administration i samband med uppdragets utförande. I de allra flesta fall samlar vi in personuppgifter direkt från den person som uppgiften avser. Det kan dock hända att vi samlar in information om involverade parter även från annan än den som uppgiften avser. I förekommande fall kan vi också inhämta personuppgifter från såväl offentliga som privata register, men endast om det krävs för att fullgöra vårt uppdrag eller annars tillvarata våra klienters intressen.

Vi behandlar de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra förpliktelser i förhållande till våra uppdragsgivare, vilket oftast avser information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och faktureringsinformation. Vi kan även behandla andra personuppgifter, men endast om vi behöver uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag eller annars ta tillvara våra klienters intressen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Vi har därför vidtagit de tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder som vi anser rimliga för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, annan otillåten behandling och förlust. Vi utvärderar kontinuerligt våra säkerhetsrutiner och gör förändringar i dessa i den mån det krävs för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vår utgångspunkt är att i så hög utsträckning som möjligt endast behandla dina personuppgifter i den egna verksamheten. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter under vissa förutsättningar. Det kan vi bland annat göra om vi har ditt medgivande eller om det inom ramen för uppdragsavtalet är nödvändigt för att ta tillvara dina rättigheter och intressen.

Vi kan också lämna ut dina uppgifter när det krävs för att utföra en lagstadgad skyldighet eller efterleva ett beslut från domstol eller annan myndighet.

När vi anlitar en tjänsteleverantör eller samarbetspartner kan utlämnande av dina uppgifter också ske. De leverantörer och samarbetspartners vi anlitar får endast behandla personuppgifterna i fråga i enlighet med våra instruktioner, och är därmed förhindrade att använda dina personuppgifter för egna ändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter om våra klienter med stöd av den rättsliga grunden ingående samt fullgörande av avtal. Det är en förutsättning för oss att kunna behandla våra klienters personuppgifter när vi ska tillhandahålla våra tjänster. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter än dem som krävs för uppdragets fullgörande kommer vi att inhämta samtycke eller säkerställa att behandlingen är lagenlig med stöd av annan rättslig grund. Vid kontakt med oss, utan att uppdragsförhållande föreligger, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning.

Vad gäller den personuppgiftsbehandling som sker beträffande våra klienters företrädare, motparter, vittnen, motpartsombud m.m. sker den med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som avser våra klienters berättigade intressen. Vi har vid bedömningen ansett att våra klienters intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte spara dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Vi kan dock bevara uppgifterna längre än så om det krävs enligt lag eller annan författning.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som uppdragsförhållandet varar samt under en tid om tio år från och med den tidpunkt som uppdraget slutförs eller annars avslutas.

Vilka rättigheter har du?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@primusjuridik.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan leverera våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder.

Vi kan behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. När vi gör det har du rätt att invända mot den behandlingen, och vi kommer då i regel att upphöra med behandlingen i fråga om inte vi har ett tvingande intresse för fortsatt behandling.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Frågor

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@primusjuridik.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 072-20 30 230 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.primusjuridik.se.