Penningtvätt

I enlighet med, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är vi av myndighet ålagda att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi åläggs att ta fram rutiner för att hantera riskerna. Vi åläggs att inneha aktuell och tillräcklig kännedom om varje enskild kund, samt göra en riskbedömning av kunden. Kundernas aktiviteter och transaktioner ska därefter övervakas och avvikelser som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism ska rapporteras till Finanspolisen. Vi är också ålagda förse brottsutredande myndigheter med information på begäran.
I syfte att motverka penningtvätt måste därav samtliga kunder vars medel kommer sättas in på vårt klientmedelskonto vara beredda att besvara ett antal frågor om sig själv och sin verksamhet. Dessa frågor kan också ställas i andra situationer av oss.

Frågor som vi kan komma att ställa, kan beröra följande områden:

Det är i vissa fall olika frågor som besvaras i egenskap av juridisk eller fysisk person.

 • din sysselsättning och din arbetsgivare (privat)
 • bolagets verksamhet (bolag)
 • syftet med din överföring till vårt konto
 • eventuell relation till ett visst land
 • om medborgarskap eller om uppehållstillstånd
 • skattemässig hemvist
 • varifrån pengarna kommer
 • hur ofta du kommer överföra pengar till vårt konto
 • hur du har byggt upp ditt privata sparande (privat)
 • varför du gör/får överföringar till/från utlandet
 • hur mycket bolaget omsatte föregående år, och bolagets resultat (bolag)

Svar på vanliga frågor:

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker både i Sverige och över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Den som vill tvätta pengar kan göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung genom att utnyttja banksystemet. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet, mobilapplikationer och telefon.

Vad är finansiering av terrorism?

Finansiering av terrorism betyder att ekonomiskt stödja terrorism. Det handlar om att lämna direkta bidrag till terrorism, men även om att samla in, tillhandahålla och ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Varför arbetar Primus Juridik för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism?

Det finns ett lagkrav som säger att banker och andra organ som behandlar kunders/klienters pengar är skyldiga att kontrollera identiteten hos den som överför pengar till deras konto. Det finns även en skyldighet att kontrollera förstå och följa kundens fortsatta överföringar. Dessutom är det självklart för oss på Primus Juridisk att motverka varje form av försök till penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom det alltid är förknippat med brottslig verksamhet. Det handlar om både din och vår trygghet.

Därför behöver vi ställa frågor

Penningtvättslagen ställer höga krav på att vi har god kännedom om sina kunder och deras överföringar av pengar till vårt konto. Vi måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför måste vi ställa frågor till dig när du ska använda vårt konto. Men också i vissa andra fall.