Vad innebär personlig konkurs och skuldsanering?

Konkurs
I en konkurs tas hela personens förmögenhet i anspråk för att sedan delas upp mellan personens borgenärer. Både privatpersoner och juridiska personer kan hamna i konkurs.
För att en låntagare ska kunna gå i konkurs krävs det att låntagaren är på obestånd enligt 1 kap. 2§ Konkurslag (1987:672), (KonkL). Med obestånd menas att låntagaren inte kan betala sina skulder och att detta inte är tillfälligt. För att en låntagare ska betraktas vara på obestånd krävs det mer än att låntagaren inte kan omedelbart betala skulden. Det är inte heller tillräckligt att skuldens belopp överstiger låntagarens tillgångar.

Obestånds bedömningen består av en mer eller mindre heltäckande beräkning över låntagarens ekonomiska förhållanden. Kärnan i prognosen undersöker om låntagaren, om den utnyttjar alla resurser, kan betala sina skulder eller inte. Avgörande för bedömningen brukar vara om låntagaren kan förväntas öka sin förmögenhet med olika inkomster inom en snar framtid, inkomster som exempelvis gåvor, bidrag m.m. Även andra faktorer vägs in i bedömningen. Det finns ingen tidsgräns på när betalningsproblemen anses vara tillfälliga eller inte utan det avgörs från fall till fall. Domstolen ska med hjälp av prognosen svara på om låntagarens ekonomi kan förväntas förbättras i framtiden så att personen kan betala sina skulder.

Låntagaren ansöker om sin egna konkurs hos tingsrätten. I en sådan ansökan brukar tingsrätten godta personens egna uppgifter om att låntagaren är på obestånd (2 kap. 7§ KonkL).
Låntagarens borgenärer kan också ansöka om låntagarens konkurs hos tingsrätten. Borgenären måste styrka att personen i fråga är i obestånd. Det finns vissa regler beskrivna i konkurslagen som ger borgenärer en viss bevislättnad att bevisa att gäldenären är på obestånd (2 kap. 7 – 9§§ KonkL). Exempelvis en låntagare, som har en utmätningsfordran på sig och inte har betalat hela beloppet till borgenären inom sex månader anses vara på obestånd.

För att låntagares egendom ska kunna tillhöra konkursboet krävs det att egendomen är utmätningsbar. Regler gällande utmätning finns skrivna i Utsökningsbalk (1981:774). Grundläggande förutsättningar för att egendomen ska vara utmätningsbar är att egendomen ska tillhöra låntagaren, att egendomen ska vara överlåtbar, att egendomen har ett ekonomiskt värde samt att egendomen inte utgörs egendom som låntagaren får behålla (5:1 – 4§§ Utsökningsbalk).
När beslut om konkurs tas förlorar låntagaren förfoganderätten över sin egendom (3 kap. 1§ KonkL). Konkursförvaltaren, som tillsätts av tingsrätten, bestämmer vad som ska hända med personens tillgångar. En konkursbouppteckning ska upprättas i ett tidigt skede av konkursförvaltaren. I konkursbouppteckningen tas konkursboets tillgångar och skulder upp. För att försäkra att uppgifterna är korrekta är låntagaren skyldig att lämna en bouppteckningsed. Det innebär att låntagaren under ed bekräftar att konkursbouppteckningen är korrekt.
När konkursboets egendom och fodringar har omvandlats till pengar och när låntagarens skulder är kartlagda avslutas konkursen.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Skuldsanering
Syftet med skuldsaneringslagen är återupprättande, att en låntagare som vill göra rätt för sig men inte förmår göra det ska få chansen till ett bättre liv samtidigt som borgenärernas intresse ska iakttas.
I förhållandet mellan konkurs och skuldsanering, står konkurs överordnat en skuldsanering (54§ Skuldsaneringslag 2016:675). Det innebär att om en låntagare sätts i konkurs så förfaller personens ansökan till skuldsanering.
Ansökan om skuldsanering sker till Kronofogdemyndigheten. För att en låntagare ska kunna få en skuldsanering, krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda (5 – 10§§ Skuldsaneringslag). För det första krävs det att låntagaren är en person som bor i Sverige. Det krävs vidare att personen är så pass skuldsatt så att den inte kan betala sina skulder inom en överskådlig tid. I detta sammanhang så menas överskådlig tid att prognosen görs för en lång tid framåt. För det tredje ska det vara skäligt med hänsyn till låntagarens personliga och ekonomiska förhållande att skuldsanering beviljas. Här görs en helhetsbedömning och betoning görs på att varje fall är unikt och därmed bedöms olika. Man tar dock i lagtexten upp tre omständigheter, varav den första berör omständigheterna kring skuldernas tillkomst, den andra berör de olika eventuella ansträngningar som en gäldenär har tagit för att betala för skulderna. Den tredje omständigheten undersöker hur låntagaren har samarbetat under handläggningen av skuldsaneringsärendet. Slutligen, skuldsanering får beviljas till en låntagare som är näringsidkare, om de ekonomiska förhållanden i näringsverksamheten är enkla att utreda. Har låntagaren redan fått skuldsanering en gång tidigare, krävs det särskilda skäl för att en ny skuldsanering ska beviljas.
Huvudregeln är att alla fodringar på pengar mot låntagaren som har uppkommit dagen innan påbörjad skuldsanering omfattas av en skuldsanering (31§ Skuldsaneringslag). Undantag till huvudregeln finns, som exempelvis så omfattas inte underhållsfordringar. Kronofogdemyndigheten kan också besluta om att undantag ska göras med en skuld från huvudregeln i två olika situationer. Den första situationen är när skulden inte är bestämd och den andra situationen är när skulden inte är förfallen till betalning.
Det är Kronofogdemyndigheten som, till viss del tillsammans med låntagaren, beslutar om innehållet i en skuldsanering. Beslutet innehåller en beskrivning av vilka skulder som omfattas av skuldsaneringen samt vad som gäller för gäller för skulderna. Utöver det upprättas en betalningsplan som uppger när och hur betalningar till borgenärerna ska ske. Det uppges även hur stor procentuell del av den ursprungliga skulden som betalas tillbaka till borgenären. Den normala tidsplanen för en skuldsanering är fem år.
Skuldsanering innebär att en låntagaren helt eller delvis frigörs från betalningsansvar för skulder som omfattas av skuldsaneringen. Att en person får en skuldsanering innebär att fordringsförhållandet förändras, dock så upphävs inte fordringsförhållandet.

I fall du har frågor rörande konkurs eller skuldsanering kan du med fördel vända dig till
Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 0722030230, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se.