Kan jag bli Uppsagd under pågående sjukskrivning?

Kan en arbetstagare sägas upp under pågående sjukskrivning?
Det korta svaret är ja, du kan bli uppsagd under din sjukskrivning. Uppsägningsgrunderna för dig som arbetstagare är samma oavsett om du är i tjänst eller om du är sjukskriven.

En arbetsgivares möjligheter att säga upp en arbetstagare regleras framförallt i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren måste alltid ha saklig grund för sin uppsägning, detta gäller oavsett om du är sjukskriven eller inte. I lagen delas saklig grund för uppsägning in i två olika kategorier – uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Den definition som går att hitta i LAS av uppsägning på grund av personliga skäl återfinns i 7 § 4 st där det betecknas som en uppsägning som beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Huruvida uppsägningen är sakligt grundad eller inte kan vara svårt att avgöra ibland när det gäller uppsägning av personliga skäl. Vad som utgör en saklig grund finns det nämligen inga tydliga regler för, det finns inte preciserat i lagtext. Tanken är istället att det är domstolarna som ska göra bedömningen i vilken de ska väga in alla föreliggande omständigheter.

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl under en sjukskrivning är ovanligt eftersom personen som är föremål för uppsägningen vanligtvis inte befinner sig på arbetsplatsen. Men om du till exempel agerar på ett sätt utanför arbetsplatsen som kan skada arbetsgivaren kan det utgöra skäl för uppsägning på grund av personliga skäl.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Arbetsbrist är den vanligaste grunden för uppsägning och det kan ligga till grund för din uppsägning även om du är sjukskriven. Blir du uppsagd under din sjukskrivning har du samma rättigheter som övriga anställda. Det innebär att du, precis som alla andra, ska bli erbjuden omplacering om det är möjligt. Turordningsreglerna ska sedan tillämpas om omplacering inte är möjlig. Huvudregeln när det gäller turordningsreglerna är att någon som har arbetat längre på arbetsplatsen har företräde framför någon med en kortare anställningstid. Har arbetstagarna lika anställningstid är det istället den äldre personen som har företrädare framför en yngre arbetstagare. Kraven arbetsgivaren ställer på kompetens inför arbetat påverkar också turordningen och därför är det inte säkert att någon med längre anställningstid kommer att ha företräde framför någon med en kortare anställningstid.

Svaret på om du kan bli uppsagd under din sjukskrivning är alltså ja, men precis under samma förutsättningar som om du inte varit sjukskriven.

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär eller i något annat rättsområde är du välkommen att kontakta Primus Juridik, telefon 0722030230 eller e-post info@primusjuridik.se