Har jag rätt säga upp mig med omedelbar verkan?

Att säga upp sig innebär att helt enkelt avsluta sin anställning. Som utgångspunkt gäller även muntliga uppsägningar, men en skriftlig uppsägning är alltid att föredra. Du som anställd har alltid rätt att säga upp dig. Det gäller oavsett av vilken anledning uppsägningen sker och du behöver inte heller förklara för din arbetsgivare varför du väljer att säga upp dig. När du väl har sagt upp dig är uppsägningen som huvudregel bindande och din arbetsgivare har därför ingen skyldighet att erbjuda anställningen till dig på nytt om du ångrar din uppsägning. Om din arbetsgivare däremot har tvingat eller provocerat fram en uppsägning ska den inte anses vara giltig.

När du väljer att säga upp dig kan du behöva ta hänsyn till en särskild uppsägningstid. Under en uppsägningstid är utgångspunkten att du ska jobba på samma sätt som tidigare. Enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 11 § gäller en månad som minsta uppsägningstid, både för arbetsgivaren och arbetstagaren, men det går att avtala om längre uppsägningstid än så. Om den anställde har haft en sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren på minst två år har denne rätt till två månaders uppsägningstid. Är anställningstiden mer än fyra år gäller tre månader, mer än åtta år gäller fem månader och för minst 10 år gäller sex månader. Tidigare bestämdes uppsägningstiden som utgångspunkt av arbetstagarens ålder och för anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 är denna regel fortfarande tillämplig.

Det finns dock undantag från när en arbetstagare måste iaktta en uppsägningstid. I enlighet med 4 § 3 st LAS får nämligen en arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Det skulle kunna vara fallet om arbetsgivaren till exempel dröjer med att utbetala lön under en inte obetydlig tid, om arbetsgivaren begår ett grovt kontraktsbrott eller om denne underhåller arbetsuppgifter från arbetstagaren. Om en arbetstagare frånträder anställningen med omedelbar verkan med stöd av den regeln, då har denne även rätt till skadestånd.

Sammanfattningsvis kan sägas att det går att säga upp sig med omedelbar verkan, men endast under väldigt speciella omständigheter. I nästan alla fall är det därför den uppsägningstid som framgår av ditt anställningsavtal som gäller. Om du som arbetstagare gör valet att frånträda anställningen utan att beakta uppsägningstiden kan du behöva betala skadestånd till din arbetsgivare.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär eller i något annat rättsområde är du välkommen att kontakta Primus Juridik, telefon 0722030230 eller e-post info@primusjuridik.se