Vad kan man anföra mot en återkallelse av körkort

Det finns flera olika grunder som kan medföra en återkallelse av ditt körkort, reglerna om detta finns i Körkortslagen (1998:488) (KörkL). Det kan till exempel återkallas om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafiken, men du kan även få ditt körkort återkallat om du drabbats av en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om du begår ett trafikbrott har polisen möjlighet att omhänderta ditt körkort direkt på plats, det är ett beslut som även kustbevakningen, Tullverket och åklagare får ta. Den myndighet som omhändertagit körkortet skickar sedan det och beslutet om omhändertagande till Trafikverket som ska besluta om en återkallelse ska ske eller inte. Det är alltså inte polisen som beslutar om återkallelse av körkort, utan det är alltid Trafikverkets sak att pröva. Om Trafikverket beslutar att återkalla ditt körkort så bestämmer de även en spärrtid för detta, under den tiden som spärrtiden gäller får du inte köra bil. Tiden kan variera mellan 1–36 månader och bestäms efter en samlad bedömning av omständigheter såsom grunden för återkallelsen, behovet du har av ditt körkort och om du har gjort dig skyldig till tidigare förseelser. Även de omständigheter som förelåg vid trafikförseelsen har betydelse för Trafikverkets bedömning, det kan handla om saker som om det fanns några människor vid platsen som du riskera att skada vid ditt agerande och hur sikten var vid denna plats och tidpunkt.

Om du har fått ett beslut om att ditt körkort är återkallat går beslutet att överklaga till förvaltningsrätten i enlighet med 8 kap 1 § KörkL. Hur du ska göra för att överklaga och inom vilken tid detta ska ske framgår av beslutet du har fått hem från Transportstyrelsen.

Om du väljer att överklaga finns det flera saker du kan anföra i din överklagan. Eftersom Transportstyrelsen kan välja att ge en varning istället för att återkalla ditt körkort om en sådan av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd, se 5 kap 9 § 1 st KörkL, kan du i din överklagan påpeka omständigheter som talar för att det räcker med endast en varning. Saker som kan tala för att en varning ska bli aktuell är när det rör sig om mindre allvarliga förseelser och där du som körkortsinnehavare är i stort behov av körkortet, kanske krävs det för att du ska kunna utföra ditt arbete. Även omständigheten att du tidigare inte begått några trafikbrott utgör ett faktum som kan tala för att Transportstyrelsen endast ska utfärda en varning. Det är alltså sådana omständigheter som talar för att inte ditt körkort ska återkallas. Om du tidigare fått en varning återkallas körkortet dock som regel vid nya brott.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Om du fått ditt körkort indraget på grund av medicinska skäl tas i princip ingen hänsyn till ditt behov av körkortet eller liknande omständigheter. I sådana fall är det i princip endast ett läkarintyg som kan påverka beslutet om återkallelse av körkort.

Om du önskar hjälp med med en skrivelse till Transportstyrelsengällande ditt körkort är du välkommen att kontakta Primus Juridik, telefon 0722030230, e-post info@primusjuridik.se eller besöka vår hemsida www.primusjuridik.se