Varför skriver man avtal?

För att ta reda på varför man skriver avtal bör först klargöras vad ett avtal egentligen är för något. Av lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) framgår att ett avtal är en rättshandling, men någon djupare definition än så finns inte i varken avtalslagen eller någon annan lag.

Avtalets grundläggande funktion är att binda två parter till något och därmed skapa ett rättsförhållande mellan parterna. Som utgångpunkt är ett avtal alltid bindande, oavsett om detta uttryckts i avtalet eller inte. Utformningen och betydelsen av avtalet kan variera oerhört. De kan löpa över lång tid eller vara kortvariga, de kan vara av internationellt eller lokalt slag. Det finns många situationer i vardagen som de allra flesta inte ser som ett avtal men som ändå utgör just det. Som exempel kan nämnas när du handlar i en affär eller köper en biobiljett, i båda dessa situationer ingår du avtal – du förbinder dig att erlägga betalning mot att erhålla en vara eller tjänst.

Den mest centrala funktionen av att skriva avtal är att reglera utbyten av prestationer, exempelvis en tjänst mot en betalning. Många som sluter avtal använder sig av standardavtal som är utformade för att kunna användas i flera likartade situationer, exempelvis hyresavtal eller försäkringsavtal.

Utgångspunkten i avtalsrätten är som nämnts att avtal ska hållas, en princip som heter pacta sunt servanda och är grundläggande inom avtalsrätten. Principen gäller oavsett på vilket sätt avtalet har kommit till stånd, ett avtal behöver alltså inte vara skriftligt utan även muntliga avtal är giltiga och bindande enligt avtalsrätten. Det kan däremot av förklarliga skäl vara väldigt svårt att visa om och vad man har kommit överens om muntligt, vilket gör att det alltid är att föredra att få ned avtalet i skrift. Det går såklart också alltid att ändra ett avtal om ni som parter är överens om ändringen, även här är det viktigt att dokumentera skriftligt då muntliga överenskommelser är svåra att bevisa.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Om ett avtal inte uppfylls kan en part vända sig till domstol eller exekutionsmyndigheter för att tvinga fram ett fullföljande av avtalet eller en ersättning för skada på grund av att ena parten inte fullföljt vad som enligt avtalet skulle uppfyllas. Många kommersiella avtal innehåller dock en så kallad skiljeklausul som innebär att en eventuell tvist mellan parterna ska lösas i en skiljedomstol. Detta är en vanlig klausul eftersom en skiljedomstol ofta är både billigare, snabbare och mer diskret att driva ett förfarande i jämfört med en allmän domstol.

Vidare är det viktigt att du som avtalspart känner dig säker och bekväm med vad det är du och din avtalspart har avtalat om. Det är därför av stor vikt att du noga läser igenom avtalet innan du accepterar det och ställer frågor om du är osäker på vad som menas. Be motparten att skriftligen bekräfta en viss tolkning av avtalet för att vara säker på att ni är överens om vad avtalet omfattar.

I det fall du har frågor om avtal av något slag kan du med fördel vända dig till
Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 0722030230, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se