Fördelar och nackdelar med handelsbolag

Ett handelsbolag är en företagsform där bolaget bedrivs av två eller flera personer. Dessa personer, så kallade bolagsmän, kan antingen vara fysiska eller juridiska personer. För att starta ett handelsbolag krävs att bolagsmännen har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet och att bolaget har förts in i handelsregistret, detta framgår av 1 kap. 1 §  lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Görs ingen registrering utgör bolaget istället ett enkelt bolag.

Handelsbolaget utgör en juridisk person vilket medför att bolaget har en egen rättskapacitet. Det innebär att handelsbolaget precis som ett aktiebolag kan få rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Till skillnad från ett aktiebolag har däremot handelsbolagets bolagsmän personligt ansvar för bolagets skulder, vilket är en stor nackdel med att bedriva ett handelsbolag. Detta innebär att om bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder kan skulden utkrävas av någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar skulden kan i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina andelar av skulden till denne, detta kallas för att bolagsmännen har ett solidariskt ansvar. Den personliga ekonomiska ställning bolagsmännen har avgör därför huruvida leverantörer och kreditgivare vågar ha affärsförbindelser med bolaget.

Det finns en särskild form av handelsbolag som kallas för kommanditbolag. I ett kommanditbolag är ansvaret som en bolagsman har begränsat till vad denne satsat i bolaget. Det måste dock finnas minst en delägare som har ett obegränsat ansvar i kommanditbolaget, den personen kallas för komplementär och övriga bolagsmän kallas för kommanditdelägare. Detta är alltså ett sätt att begränsa risken till endast en delägare om inte alla är beredda att stå den risk att vara bolagsman medför.

Trots att handelsbolaget är en egen juridisk person är bolaget inte skattskyldigt för sina inkomster. Det är istället delägarna som beskattas för varsin andel av den eventuella vinsten. En delägare erhåller ingen lön ur ett skatterättsligt perspektiv, de gör istället så kallade egna uttag för privat bruk under året. Dessa uttag beskattas inte då bolagsmännen istället beskattas på bolagets vinst. Ett handelsbolags delägare räknas inte som anställda inom bolaget men handelsbolaget kan ha andra anställda. Eftersom man ådrar sig särskilda förpliktelser genom att anställa någon och bolagsmännen har ett personligt ansvar i bolaget bör man dock tänka över beslutet ordentligt först.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Det finns inget krav på startkapital i ett handelsbolag utan kapitalet är så stort som bolagsmännen vill att det ska vara. Det finns inte heller något generellt krav på att ha en revisor men om någon av bolagsmännen är ett företag måste det finnas en auktoriserad sådan.

Ett handelsbolag är alltså relativt enkelt att starta och billigt då det inte finns något formellt krav på startkapital, det är inte heller lika krångliga regler gällande redovisning för som ett aktiebolag. Den stora nackdelen är helt klart det personliga betalningsansvaret en bolagsman har då det kan slå hårt mot den privata ekonomin.

Behöver du hjälp med att starta upp ett handelsbolag eller har andra frågor handlar om bolagsrätt av något slag är du välkommen att kontakta Primus Juridik. Via telefon 0722030230, via e-post info@primusjuridik.se eller besöka vår hemsida www.primusjuridik.se