Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Aktiebolag, ofta förkortat till AB, är en väldigt vanlig bolagsform i Sverige. Det finns två olika typer av aktiebolag, publika och privata. Publika aktiebolag kan erbjuda aktier på den öppna marknaden(köpas och säljas exempelvis på Stockholmsbörsen) vilket privata aktiebolag inte kan göra. Detta gör att publika aktiebolag har en viss fördel när det kommer till hur företaget ska finansieras då de kan vända sig till allmänheten för att sälja aktier i bolaget. När aktiebolaget startas ska grundarna själva välja om bolaget ska vara publikt eller privat, detta kan dock ändras även när företaget är igång efter beslut av bolagsstämman. Att ett aktiebolag är publikt ska alltid framgå av bolagets namn, det vanligaste är beteckningen ”publ” i slutet av namnet.

I samband med registrering hos Bolagsverket blir aktiebolaget en egen juridisk person. Det innebär bland annat att bolaget har möjlighet att ingå avtal, att det kan förvärva rättigheter och skyldigheter samt skulder och tillgångar. Det är alltså inte du som privatperson som ådrar dig dessa förpliktelser utan bolaget.

Den största fördelen med att bedriva verksamhet i ett aktiebolag är att bolagets ledning i princip är helt fria från personligt betalningsansvar. (Detta innebär dock inte att bolagets ledning i alla lägen inte kan bli personligt ansvariga. Har ledningens exempelvis grovt misskött sitt uppdrag kan de bli personligt ansvarig). Som motprestation för detta krävs att ett aktiekapital betalas in vid bildandet av aktiebolaget, 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika. Kapitalet ska stanna kvar i bolaget och utgör därför ett skydd för bolagets borgenärer.

Aktiebolag bedrivs som huvudregel med ett vinstsyfte, det vill säga ett syfte att generera vinst till dess aktieägare. Vinstsyftet ska ligga till grund för alla beslut som tas inom aktiebolaget och följer en bolagsledning inte detta kan de åläggas med skadeståndsansvar. Detta utgör ännu en säkerhet för aktieägarna eftersom de garanteras att bolagsledningen har en skyldighet att arbeta för att bolaget ska generera vinst.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt och beskattas med en bolagsskatt på företagets vinst. Ägarna blir istället beskattade för sin lön som de tar ut från bolaget och även för en eventuell utdelning på sina aktier. För aktiebolag med få ägare, så kallade fåmansbolag, finns det dock särskilda skatteregler. För att ett aktiebolag ska anses vara ett fåmansbolag krävs att det är fyra delägare eller färre som äger aktier som motsvarar mer än hälften av företagets röster. För att motverka risken att fåmansföretagare tar ut vinst som lågbeskattad kapitalvinst istället för högre beskattad förvärvsinkomst har det succesivt införts regler gällande beskattningen av just fåmansföretag. Reglerna innebär i stora drag att fåmansföretagare endast kan ta ut vinst som kapitalvinst upp till ett visst gränsbelopp, beloppet uppgick under 2020 till 177 100 kronor.

Ett aktiebolag är alltid bokföringsskyldigt och ska varje år upprätta en årsredovisning som ska offentliggöras. Redovisningsreglerna för ett aktiebolag är krångligare än för exempelvis en enskild näringsidkare som endast behöver upprätta ett årsbokslut vilket är mycket mindre omfattande än en årsredovisning.

Sammanfattningsvis är aktiebolag den absolut vanligaste företagsformen för större verksamheter, men även populär bland mindre bolag. Det kostar visserligen mer pengar att starta upp bolaget än vad det gör för andra företagsformer men det skydd som ägarna får i gengäld är oerhört förmånligt.

Behöver du hjälp med att starta upp ett aktiebolag eller har andra frågor handlar om bolagsrätt av något slag är du välkommen att kontakta Primus Juridik. Via telefon 0722030230, via e-post info@primusjuridik.se eller besöka vår hemsida www.primusjuridik.se