Lagen om handelsbolag och enkla bolag

Ett handelsbolag, ofta förkortat HB, uppstår enligt 1 kap. 1 § lag (1980:1102) om handelsbolag (BL) när två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Personerna som avtalar, så kallade bolagsmän, kan antingen vara fysiska (privatpersoner)eller juridiska personer (bolag föreningar eller organisationer).

Handelsbolaget utgör en juridisk person och har därav egen rättskapacitet. Det innebär att handelsbolaget kan få rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Till skillnad från ett aktiebolag har handelsbolagets bolagsmän dock personligt ansvar för bolagets skulder. Detta medför att om bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder kan skulden utkrävas av någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar skulden kan i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina andelar av skulden till denne. Den personliga ekonomiska ställning bolagsmännen har avgör därför huruvida leverantörer och kreditgivare vågar ha affärsförbindelser med bolaget.

Det finns en särskild form av handelsbolag som kallas för kommanditbolag. I kommanditbolag är ansvaret som en bolagsman har begränsat till vad denne satsat i bolaget. Det måste dock finnas minst en delägare som har ett obegränsat ansvar i kommanditbolaget, denna kallas för komplementär.

Ett enkelt bolag föreligger istället om två eller fler har avtalat om att utöva verksamhet i bolag utan att ett handelsbolag föreligger, detta framgår av 1 kap. 3 § BL. Ett enkelt bolag är, till skillnad från t.ex. handelsbolag, inte en juridisk person vilket innebär att bolagsmännen som ingår avtal själva blir förpliktade i förhållande till motparten. Eftersom det inte utgör en juridisk person är bolaget inte heller bokföringsskyldigt.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

I motsats till vad som gäller för handelsbolag krävs det ingen registrering för att bilda ett enkelt bolag och bolaget har inget organisationsnummer. För att det ska utgöra ett enkelt bolag ska det dock vara en sluten organisation, annars är det istället en ideell förening. Avtalet om att bilda bolag kan vara skriftligt, muntligt eller uppstå genom konkludent handlande. Ett konkludent handlande innebär att parterna har agerat som om de har bildat ett bolag utan att något formellt avtal har slutits. Konsortier, det vill säga flera företag som samarbetar i ett projekt, är exempel på enkla bolag. Ett annat exempel är när flera personer vill äga en häst ihop eller köpa aktier tillsammans. I många situationer uppstår ett enkelt bolag utan att de inblandade är medvetna om det.

Märk väl att ett enkelt bolag inte är detsamma som en enskild firma. I en enskild firma är företaget och personen som driver företaget samma sak, firman och din ekonomi är i en sådan firma inte åtskilda.

Har du frågor eller funderingar om handelsbolag eller enkla bolag eller andra frågor som rör bolagsrätt är du välkommen att kontakta Primus Juridik.

Ring oss på 0722030230 eller mejla oss på info@primusjuridik.se
Du kan också besöka vår hemsida på www.primusjuridik.se