Vad är skillnaden mellan samboavtal och skuldbrev?

Det är vanlig att två personer väljer att flytta ihop och bli sambo.

Vilket innebär att personerna stadigvarande d.v.s. ej tillfälligt bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det finns dock en hel del att tänka på inför ett sådant steg i livet.  Effekten av att inte funderat i termer av samboskap och eventuellt skuldbrev innan ett samboförhållande kan blir förödande.

Anledningen till detta är att vid bedömningen av vad som är samboegendom (bostad och lösöre) och därav skall delas mellan sambos i händelse av att samboförhållandet avslutas är helt oberoende av vem som betalat och vem som står som ägare till viss samboegendomen. Det som avgör om delnings skall ske av viss egendomen är om samboegendomen  har införskaffats för att brukats tillsammans i samboförhållandet.

Samboavtal respektive skuldebrev har olika rättsföljder. Vilket samborna skall välja beror helt och hållet på vad personerna vill uppnå med avtalet och sin överenskommelse.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Sambors gemensamma bostad och gemensamma egendom som de införskaffat för att använda tillsammans utgör deras samboegendom. Bostaden och egendomen ska som huvudregel delas lika mellan samborna vid en eventuell bodelning.

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, kan sambo kräva att bodelning skall ske. Vilket innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. D.v.s. vilken samboegendom som fanns den dag samboskapet upphörde. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.  Sambolag (2003:376) 8-9 §

Behovet av en bodelning kan uppstå som en effekt av separation eller dödsfall. Som nämndes innan är huvudregel och utgångspunkten att ingen hänsyn tas till hur stor del av bostaden som var och en av samborna äger eller om det är en sambo som bekostat hela kontantinsatsen vid införskaffandet av en bostad. Bristande kunskaper om detta faktum eller missförstånd här om har orsakat många obehagliga insikter. Detta innebär att även om en sambo har betalat hela bostadsrätten kan den andra sambon har rätt till hälften vid en bodelning.

Samboavtal
Sambor kan upprätta ett så kallat samboavtal. I detta kan samborna exempelvis komma överens  om att bodelning inte ska genomföras vid en eventuell separation. Eller att viss egendom inte skall ingå i samboegendomen. På detta sätt kan samborna i ett tidigt skede i sin relation klargöra att exempelvis en bostadsrätt som en av samborna har köpt inte skall utgöra samboegendom. Skulle samboförhållandet avsluta blir det då tydligt att bostadsrätten ej utgör samboegendom. På samma sätt kan samborna också komma överens om att viss egendom SKA utgöra samboegendom. Exempelvis, person A äger en bostadsrätt. Person A träffar sedan en partner person B. Person A och B bestämmer sig för att bli sambo i person A bostadsrätt. Då person A ägde bostadsrätten innan han B blev sambo så skall bostadsrätten inte utgöra samboegendom vid en bodelning. Men med ett samboavtal kan person A och B komma överens om att bostadsrätten skall utgörs samboegendom.

Ett samboavtal måste upprättas skriftligen och skrivas under av båda parter för att kunna göras gällande, sambolagen 9§.  Med ett samboavtal är det inte möjligt att avtala om att exempelvis en bestämd summa (exempelvis kontantinsats) skall avräknas vid en bodelning, för detta krävs ett skuldbrev.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Skuldebrev
Ett skuldebrev kan sambos(parter) skriva för att jämna ut en ekonomisk ojämnhet. Exempelvis kan person A och person B komma överens om i ett skuldbrev att person A skall kompensera för det faktum att han gjort sin bostadsrätt till samboegendom. Ett skuldebrev kan exempelvis fastslå att person B är skyldig person A en viss summa pengar. Ett sådant skuldebrev har rättsverkningar direkt mellan parterna. Det innebär att person A kan kräva  person B på skulden när som helst, och inte endast först vid en eventuell bodelning. Detta såvida inte ett exakt datum för återbetalning framgår i skuldbrevet.

Slutsats

I många fall behöver blivande sambo både ett samboavtal och ett skuldebrev. Genom samboavtal kan samborna komma överens om vad som skall utgöra samboegendom och vad som inte skall utgöra samboegendom. Men utan ett skuldbrev kan parterna inte klargöra exakta summor vid bodelningen som exempelvis härrör till att en sambo betalat en större kontantinsats vid inköp av bostadsrätt.

Vi på Primus Juridik kan hjälpa er mer att upprätta samboavtal och skuldbrev till ett förmånligt pris. Eller hjälpa er med andra  delar inom familjerätt.

Ring oss på 0722030230 eller mejla oss på info@primusjuridik.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *