Vad är en generell fullmakt?

En fullmakt kan avse i princip vad som helst. Den kan vara begränsad (inskränkt) och avse en enda åtgärd, t ex att ta ut 500 kr från huvudmannens(uppdragsgivaren) bankkonto, eller obegränsad och därmed avse alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. En obegränsad fullmakt brukar kallas generalfullmakt eller generell fullmakt.

En generalfullmakt är på så sätt en utformning av fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktige) befogenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) har rätt att göra.
Med andra ord en fullmakt som ger fullmaktstagaren långtgående befogenheter.
Det kallas därför för en obegränsad fullmakt. Eftersom fullmäktige bara har rätt att göra det som fullmaktsgivaren har rätt att göra kan det bli problem när fullmaktsgivaren förlorar sin förmåga att ingå avtal, tex på grund av en fysisk eller psykisk sjukdom. I och med att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter, förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning se (2 kap avtalslagen). För att lösa problemet med att fullmäktige inte längre kan göra något när fullmaktsgivaren blir sjuk finns möjlighet att upprätta en framtidsfullmakt. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att denne förlorat sin egna förmåga att göra det.

Ett exempel på hur en generell fullmakt kan utformas:

Härmed befullmäktigas person X att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina ekonomiska intressen. Fullmäktigen får på mina vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal, kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

I fall du har frågor rörande avtalsrätt, eller andra frågor av juridisk karaktär kan du med fördel vända dig till Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 0722030230, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se.