Skillnaden mellan arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg

Arbetsgivarintyg

Förenklat uttryckt så är ett arbetsgivarintyg ett typ av bevis. Intyget ska visa på att en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare under en viss tidsperiod. Intyget skall i sig innehålla en viss mängd information. Information som ska finnas med i intyget är beskrivning om vad arbetstagaren har gjort på arbetsplatsen, vilken lön arbetstagaren fått, under hur lång tid som arbetstagaren arbetade hos arbetsgivaren och en förklaring till varför tjänsten avslutades. Utöver detta ska ett omdöme finnas med. Omdömet ska beskriva arbetstagaren och arbetstagarens prestation på företaget. Omständigheterna som resulterade i en avslutad tjänst är inte relevanta, oavsett vilka omständigheter som resulterade i att arbetstagaren inte arbetar kvar på företaget så har arbetstagaren rätt att få ett arbetsgivarintyg. Det finns ytterligare ingen tidsgräns för begärandet av ett arbetsgivarintyg, vilket innebär att en arbetstagare kan begära ett intyg från en arbetsplats som arbetstagaren arbetade på för ett flertal år sedan.
Arbetstagaren har rätt att kräva ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren enligt Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ett befintligt arbetsgivarintyg är ett krav för arbetstagararen i ansökan om a-kassa. Ytterligare så ligger arbetsgivarintyget som grund för den ersättning som eventuellt ges till arbetstagaren.

Tjänstgöringsintyg

Det är arbetstagarens arbetsgivare som beslutar och författar ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyg kallas också för anställningsintyg. Ett tjänsteintyg används oftast i anställningsprocesser, för att exempelvis styrka meriter.
Ett tjänstgöringsintyg kan utfärdas vid upphörandet av en tjänst, dock så kan det även ges ut under pågående anställning. Till skillnad från arbetsgivarintyg så finns det ingen lag som ger arbetsgivaren en skyldighet att utge ett tjänstgöringsintyg. Dock så kan det, i vissa kollektivavtal, uppges att arbetsgivaren ska ute ett tjänstgöringsintyg, om arbetstagaren begär detta.
Information som skall tas upp i tjänstgöringsintyget är identifikation av arbetstagarens arbetsgivare, arbetsgivarens arbetsbeskrivning, under hur lång tid som arbetstagaren arbetat på arbetsplatsen, arbetstagarens lön, en beskrivning rörande omständigheterna till varför arbetstagaren avslutade sin anställning. Utöver detta ska ett omdöme finnas med rörande arbetstagaren och arbetstagarens prestation på arbetsplatsen.
Sammanfattningsvis
Även om dokumenten i sig är relativt lika till innehållet, så är syftet med dokumenten olika. Ett arbetsgivarintyg är en typ av bevis som visar att arbetstagaren har varit anställd av arbetsgivaren. Arbetsgivarintyget finns också som krav för ansökan till a-kassan, vilket även är lagstadgat. Ett tjänstgöringsintyg används på ett annat sätt, där syftet bland annat är att underlätta i arbetssökningen.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

I fall du har frågor rörande arbetsrätt kan du med fördel vända dig till Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 0722030230, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se.