Har en timanställd rätt till semesterersättning?

Vad är en timanställning?

Det finns ett flertal anställningsformer reglerade i lagen (1982:880) om anställningsskydd (LAS). Det finns tillsvidareanställningar, vilket innebär att anställningen löper från ett startdatum till dess uppsägning uppkommer, på initiativ från antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren. Det finns tidsbegränsade anställningar. Tidsbegränsade anställningar som regleras enligt LAS är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.
Det vill säga, timanställningar nämns inte i LAS. Detta på grund av att timanställning inte är att betrakta som en anställningsform. Med timanställning menas att arbetstagaren blir betald per timme. Motsatsen till timanställning, där betalning sker per timme, är anställning med fast lön. Oavsett vilken typ av anställningsform som arbetstagaren har, så kan arbetstagaren vara timanställd samtidigt. Det resulterat i att en arbetstagare som har en timanställning, har alltid en anställningsform, exempelvis att en arbetstagaren har en timanställd tillsvidareform.
En timanställning i sig kan medföra viss problematik för arbetstagare. Även om en timanställning ibland är anknutet till en mer flexibel anställning, där arbetstagaren ej har ett fast schema, så kan det också innebära en viss osäkerhet. Detta på grund av att för en anställd, oavsett anställningsform, kan en lön för en timanställd skifta. En arbetstagare som däremot har en anställning som innehar en fast lön, riskerar inte att få en skillnad på lönen.

Har en timanställd arbetstagare rätt till semesterersättning?

Rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning regleras i semesterlagen (1977:480) (SemL). Semesterlön och semesterersättning ska inte förväxlas. En arbetstagare får ut semesterlön när arbetstagaren tar ut sin semester. Dock så måste arbetstagaren ha tjänat in en betald semester. Arbetstagaren får semesterersättning när arbetstagarens anställning avslutas. Semesterersättning är en betalning för semester som arbetstagaren inte har nyttjat. Möjligheten finns också, om detta är reglerat i avtal, att semesterersättningen betalas ut i varje månad.
Avtal som resulterar i att arbetstagarens rättigheter inskränks, är ogiltiga. Dock så finns det undantag (2§ och 2a§ SemL). En arbetstagare har enligt 4§ SemL rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. En timanställd arbetstagares semesterersättning är på 12 procent av arbetstagarens lön. Vid beräkningen av semesterersättning lägger man ihop arbetstagarens utbetalda lön, tillägg. Provision, ob-tillägg, övertidsersättning med mera för att komma fram till det exakta beloppet.
Sammanfattningsvis så går det att klarlägga att en timanställd har rätt till semesterersättning.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

I fall du har frågor rörande arbetsrätt kan du med fördel vända dig till Primus Juridik. Via info@primusjuridik.se telefon 0722030230, eller via vår hemsida info@primusjuridik.se.