Korttidsarbete – vi har avtalet du behöver

Behöver du hjälp med att upprätta ett avtal om korttidsarbete? Eller känner du dig osäker på vad som gäller? Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller, och om du känner dig osäker förklarar vi gärna mer eller upprättar de avtal du behöver.

Om korttidsarbete

Regeringen har lagt förslag om korttidspermittering, eller korttidsarbete som det egentligen heter, för att företag ska gå ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal (eller – om kollektivavtal saknas – med stöd av avtal med berörda medarbetare under vissa förutsättningar) under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Korttidsarbetet är en form av ekonomiskt stöd för arbetsgiven. Detta stöd innebär att staten står för arbetsgivarens lönekostnader. Dessa kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Vilka arbetsgivare omfattas av reglerna?

I princip alla arbetsgivare kan få stöd vid korttidsarbete om förutsättningarna är uppfyllda. Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. Däremot är vissa offentliga aktörer undantagna från reglerna, nämligen

  • Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
  • aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, och
  • arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.

Ensamföretagare som har enskild firma är inte berättigade till stöd. Däremot är det möjligt att få stöd om man är ägare och ensam anställd i någon annan företagsform, om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Vad krävs för att få stöd?

Till att börja med behöver du ta ställning till om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte.

Om du är bunden av kollektivavtal ska det finnas stöd för korttidsarbete både i centrala och lokala kollektivavtal. Då är det dessa regler som gäller.

Om du inte är bunden av kollektivavtal så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Du måste dessutom ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.

För att vara berättigad till stöd får du inte vid tidpunkten för ansökan vara skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning, vara föremål för företagsrekonstruktion eller annars vara på obestånd.

Vilka anställda omfattas av rätten till stöd?

Det är inte alla anställda som omfattas av rätten till stöd. Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.

Stödet gäller endast för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.

När och hur ansöker man om stöd?

Det kommer att vara möjligt att ansöka från och med den 7 april 2020. Tiden som stöder kan omfatta är dock från och med den 16 mars 2020. Ansökan ska ske på Tillväxtverkets hemsida. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att – inom en lagstadgad frist – ansöka om tre ytterligare månader.

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.